shoe collection
shoe- blue

کفش

کفش ها را باید در جایی نگه دارید که از غبار، رطوبت و نور مستقیم خورشید دور باشند. جاکفشی ها باید درب داشته باشند تا کفش از گرد و غبار محافظت شود. کفش های مجلسی و روزانه را باید از هم جدا کرد. کیسه های سیلیکا را در کفش ها قرار دهید.
در صورت قرار دادن کفش ها داخل جا کفشی فاصله ی بین آنها را رعایت کنید. کفش چرم را نباید کنار کفش ورنی قرار دهید زیرا موجب رنگ دادن آنها به هم می شود.
جعبه کفش های جدید که می خرید نیز برای نگهداری آن ها بسیار مناسب است. هم چنین از ورود خاک ،غبار آلوده محافظت می کند و مانع از خراب شدن آن می شود. آلودگی کفش ها نیز به هوا می رود تا این که باعث قارچ و … نشود.

shoe collection middle page
shoe
shoe
shoes
shoes